พนักงานทำความสะอาดของบริษัทได้รับการฝึกอบรบก่อนลงปฏิบัติงาน และเมื่อลงงานจริงช่วงแรกมีฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ประกบหน้างาน และมีการประเมินโดยผู้ว่าจ้างหลังจากทำงานให้หน่วยงานไปครบ 15 วันแรก  โดยวัดผลการทำงานจาก SLA และ KPI โดยผลประเมินต้องได้ 95% ถึงจะถือว่าผ่านก่อนประเมินของระบบบริษัท และตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างจะมีฝ่ายตรวจสอบเข้ามาสุ่มตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ส่งมาลงให้หน่วยงานทุกเดือน  พร้อมการประเมินโดยผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการรักษามาตราฐานในการทำงานทุกเดือน/เดือนละ 1 ครั้งตลอดอายุสัญญาจ้าง  เพื่อนำมาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของงานบริการของเรา

 

บริษัทฯมีการบริหารปฏิบัติการ แม่บ้านทำความสะอาดหลักๆ ดังนี้

 
1. การสรรหาบุคคลกร:  บริษัทมีขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ตั้งแต่การรับสมัครสัมภาษณ์ตรวจสอบประวัติรวมทั้งความพร้อมการปฏิบัติงาน
 
2. การฝึกอบรม: จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งการประกบหน้างานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน สามารถปฏิบัติงานจริงได้
 
3. การบริหารงานปฏิบัติการ: บริษัทแบ่งฝ่ายปฏิบัติการเป็นเขตและมีผู้จัดการเขตผู้ช่วยผู้จัดการรับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานของพนักงาน และประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการรวดเร็วทันเวลา
 
4. การตรวจสอบคุณภาพ: บริษัทมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ในทุกๆเขต ทุกๆหน่วย  เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
 
5. การทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์: เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการประสานงานและให้การ
แก้ไขปัญหามีความรวดเร็วทันใจเอาใจใส่ลูกค้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจะเป็นตัวกลางในการประสานงานในทุกๆเรื่อง
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านการบริการ

การบริหารของ แต่ละฝ่าย แต่สายงาน จะยึดถือ KPI, SLA และการประเมินความพึงพอใจ ที่ได้กำหนดไว้กัน เพื่อรับประกันคุณภาพการบริการ 

การฝึกอบรม

 1. พนักงานแม่บ้านทุกคนต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติตามกำหนดเวลา
 2. พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบัตตามเกณฑที่กำหนด

กระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ

ถือเป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังตั้งแต่การสรรหาอบรมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ทำให้การบริการของบริษัทมีมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (customer satisfaction)
   

หลักสูตรที่ฝึกอบรม

 1. งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
 2. หลักมนุษย์สัมพันธ์
 3. จิตวิทยา ในงานบริการ
 4. การใช้น้ำยา ชนิดต่าง ๆ ในการทำความสะอาด
 5. ชนิดของพื้น ผนังสุขภัณฑ์
 6. วิธีการทำความสะอาดต่าง ๆ
 7. การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ทำความสะอาด
 8. การป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
 9. การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

 

การตรวจสอบคุณภาพ

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ
 2. รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง
 3. ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข
Visitors: 56,753