TTS security  ดำเนินการให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย

แก่ผู้ประกอบการ หมู่บ้าน,อาคารชุดโรงแรม,ห้างสรรพสินค้า

โดยมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่มีประสบการณ์จากข้าราชการ

เช่น ทหาร,ตำรวจ,และพลเรือน ดูแลหน่วยงาน "รักษาความปลอดภัย"

สายตรวจ กลางวันและกลางคืน ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

คอยตรวจสอบควมคุมการทำงานอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ

และจะมีการรายงานผลงานการปฏิบัติงานมายังแผนกส่วนกลาง

เพื่อตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่อง หน่วยงานจะทำการแก้ไขปรับปรุง

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด,และความปลอดภัยสูงสุด

และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

 

 

 

 

 

คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและมีการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ก่อนจัดลงหน่วยงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน

และเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเราเกิดความประทับใจและอุ่นใจในการบริหาร/

จัดการอีกทั้งเราให้ความใส่ใจและมีมาตรฐานการตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัย

ของ รปภ. โดยมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สายตรวจกลางวัน/กลางคืน คอยตรวจสอบ

ควบคุมการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานมายังส่วนกลางเมื่อมีเหตุการณ์

ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดคุณภาพ

และความปลอดภัยสูงสุด

 

 

 

image  แผนบริหารกำลังพล

image  หลักสูตรการฝึกอบรม

image  การแก้ปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า

image การบริการหลังการบฎิบัติงาน

 

 

 

-  คัดเลือกบุคคลากร อายุ 20 ปี - 45 ปี

-  ตรวจสอบสุขภาพตามเกณฑ์มารตฐาน

-  ตรวจสอบประวัติอาชญากร

-  อบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

-  ทดลองงาน 15 วัน

-  ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

-  ใช้ KPI และ SLA มาช่วยบริหารด้านคุณภาพ

- ให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจทุกเดือน เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำ มากกว่า 95 %

-  มีการประสานงานกับลูกค้า และพนักงานตลอดเวลา

 

 

Visitors: 65,720